Web Analytics
โครงการสร้างจิตสำนึกเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ

สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย (สปท.) ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย และฝึกสอนทักษะการเล่นขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนบเานหนองคู อำเภอบ้นแท่น จังหวัดชันภูมิ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภ่พันธ์ 2560.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนหนโงมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนบ้านตลาด อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ อำเภอทองผ่ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเทือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสวขลา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบาวลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 8 ณ ชุมชนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย อำเภอสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553.

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552.