โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553.