Web Analytics
รายชื่ออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยรับเสื้อตราพระมหามงกุฎ

รายชื่ออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยรับเสื้อตราพระมหามงกุฎ

15 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.


สำเริง ไชยยงค์ พลตรี
วิชัย แสงธรรมกิจกุล
นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
วิชิต แย้มบุญเรือง
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
พัลลภ มะกล่ำทอง
พิชัย คงศรี
เฉลิมวุฒิ สง่าพล
ดาวยศ ดารา
สมชาย ปูผ้า นาวาตรี
วิทยา เลาหกุล
ไพโรจน์ พ่วงจันทร์
ประดับพันธ์ จรัญญา
สุรศักดิ์ ตังคสุรัตน์
ประเสริฐ ช้างมูล
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ร้อยตำรวจโท
ตะวัน ศรีปาน
ดุสิต เฉลิมแสน
ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล
สุชิน พันธ์ประภาส
สมาน ดีสันเทียะ
โชคทวี พรหมรัตน์
พัฒธนพงศ์ ศรีปราโมช
สุพล เสนาเพ็ง
ธนากร กิตติธรรม
โกสินทร์ ดีมาก
โกวิทย์ ฝอยทอง
ไวพจน์ มือชัยภูมิ
วรพรรณ ตุ่นต้น
สัจจา ศิริเขตต์
วิมล จันทร์คำ
ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์
อุดมศิลป์ สอนบุตรนาค
นัฐ ธำรงเวช นาวาเอก
สมาน ธูปประสาท นาวาเอก
ถิน เงินสด นาวาโท
อนุรักษ์ โพธิ์แสง นาวาโท
ทวีพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รัตนธร อุประ
สมโภช น้อยมาก นาวาเอก
เอกรัตน์ ทรัพย์สิน นาวาโท
นิพนธ์ มาลานนท์
ศรีพิทยา นวลนิรันดร์
เกรียงศักดิ์ วิมลเศรษฐ์ ดาบตำรวจ
ธนชัย แก้วไชยะ
วรวิทย์ สัมปชัญญสถิตย์
รณชัย สยมชัย
โรจนะ สมุลไพร พันตำรวจเอก
ไพบูลย์ อัญญะโพธิ์


พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
นพพร เอกสาตรา
ประดับพันธ์ จรัญญา
หัตถชัย การวิชา
นิเวช แก้วแสง
สารทูล สิงห์นันท์
สุวัชร วงศ์จิตราธร
อภิสิทธิ์ ไข่แก้ว
อัมรินทร์ เยาดำ
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ภานุวัฒน์ ร่วมฤดีกุล
ประธาน เกิดเกษม
สมฤทธิ์ อ่อนสมจิตร
สมเกียรติ ชมชื่น
ธเนศ เกษมศานต์
วรวุฒิ แดงเสมอ
สมพล ชมชื่น
อัยรัสต์ แกสมาน

24 มกราคม 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา.

วิเชษฐ์ คงมาก
ภาคภูมิ นพรัตน์
บุญพบ ประพฤติ เรือเอก
วีระศักดิ์ เดชประมวลพล พันตำรวจโท
สมเด็จ เฑียรฆโรจน์
บุญเลื่อน ห้องโสภา
วงศ์ชนะ วงศ์วาสนา
ธวัชชัย นคราวงศ์ พันตำรวจโท
พงศ์ธร เทียบทอง
ปรินทร เอกอุรุ
สัมฤทธิ์ เสริมสุข
น้อย สะอาดแก้ว
สาทิส อุบลขาว
พินิจ พงศ์ไทย
ปรารภ ทองตัน
จีระยุทธ หมื่นรักษ์
เจริญ กลมเกลี้ยง
อรรถพร หิรัญญสถิตย์
สมพงษ์ วัฒนา
ชัยมงคล ช่วยชูชาติ สิบตำรวจตรี


27 กันยายน 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย.

กฤษฏี ประกอบของ
ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น
นิรุตน์ ศรีทอง
พิชิตพล อุทัยกุล
พิชิตพล เฉยฉิว
ยุทธจักร ก้อนจันทร์
อาทิตย์ สุนทรพิธ
อานนท์ สังสระน้อย


มกราคม-ธันวาคม 2558
วิสูตร บุญเป็ง
พรชัย มั่งประสิทธิ์
กิตติชัย แสงน้อย
กฤษฎา พงษ์รื่น
บุญส่ง แซ่โง๊ว
ถาวร สุริยะผล
สมชาย และเมาะ
แสน สุทธิวารี
สมรัก รุ่งสว่าง
ไชยยุทธ (ชยันต์ยุทธ) ไทยงามศิลป์
คณิศร ครุฑน้อย
ณัฐพงศ์ จุนอนันตธรรม
อาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี
วีระยุทธ สวัสดี
ศุภพงษ์ ภู่อุดม
จรัญ (ธนบูรณ์) คณะโต
สุรพรชัย พวงไพบูลย์
รุ่งศักดิ์ สุทธิวารี ดาบตำรวจ
ประยูร (สัมฤทธิ์) เสนชนะ
สิทธิชัย บุญชู
ณรงค์ วิเศษศรี
วรงค์ ทิวทัศน์

20 พฤศจิกายน 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


วราภรณ์ บุญสิงห์
วญาดา เซ่งย่อง
สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
ดารันต์ ช่างปลูก
ณัฐกานต์ ชินวงษ์
ดวงนภา ศรีตะลา
พิกุล เขื่อนเพ็ชร
ขวัญฤดี แสงจันทร์
อนุชศรา หมายเจริญ
ศิลาวรรณ อินต๊ะมี
นภัทร สีเสริม
วารุณี เพ็ชรวิเศษ
สุนิสา สร้างไธสง
อินทร์อร พันธุ์ชา
วิลัยพร บุตรด้วง
นาตยา ดวนจันทึก
ธนัสถา ชาวงษ์
อรทัย ศรีมะณี
ธนีกาญจน์ แดงดา
กาญจนา สังข์เงิน
รัตติกาล ทองสมบัติ
อลิษา รักพินิจ
ชาญวิทย์ ผลชีวิน ดร.
หนึ่งฤทัย สระทองเวียง
ชินาธิป มิ่งขวัญ พันจ่าอากาศเอกหญิง

เมษายน 2559
พิสันต์ จุลดิลก พลตำรวจโท


25 เมษายน 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง พลตำรวจเอก
จุฑา ติงศภัทยิ์
ประสาทสินธุ์ เหรียญศิริ
ภาทิศ สุภาพงศ์
.......................
......................


มกราคม-ธันวาคม 2559
ธร สอระภูมิ
บุญปลีก หนูน้อย สิบตำรวจตรี
สมพล ฆารไสว
ไพฑูรย์ เทียบมา
โชคชัย ชูไชย
วันทวุฒิ หวังประเสริฐ
เปรมวุฒิ วงศ์ดี
ประสิทธิ์ นวมญาณ
อนิรุตน์ สืบยิ้ม
วัชรพงษ์ คงช่วย
รชานนท์ ศรีนอก
ศุภนนท์ ปรางค์จันทร์
นวพล ตันตะพานิช
ธีรกรณ์ สุนทรเวช


2559
ใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์
ปกรณ์ เปรมภักดิ์
วิรัช วังจันทร์
ชญาวัต ศรีนาวงษ์
ธนากร สายปัญญา
ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร
นิติพงษ์ เสลานนท์
ฉัตรมงคล เทพนา
จาตุรงค์ พิมพ์คูณ
บดินทร์ ผาลา
ทริส ตอง โด
อดิศักดิ์ เส็นสมเอียด
เจนรบ สำเภาดี
ยศศักดิ์ เชาวนะ
สุรวิช โลกาวิทย์
ปฏิภาณ ปิ่นเสริมสูตรศรี
ภิญโญ อินพินิต
กษิดิเดช เวทยวงศ์
สุริยา สิงห์มุ้ย
วัชระ บัวทอง
อดิศักดิ์ กลิ่นโกสุมภ์
สมพร ยศ
ธนาสิทธิ์ ศิริผลา
สุวรรณภัทร์ กิ่งแก้ว
ชิตชนก ไชยเสนสุรินธร


บุญเรือง กฤษณะกาฬ
กฤษฤาพงศ์ จันทรโชติ
คณิต อัจฉราโยธิน
กิตติศักดิ์ ต่อดำรงค์
อัมรินทร์ เยาดำ
ดำรงค์ เพ็ชรสังวาลย์
นาวี สุขยิ่ง
ชัชวาล กาญจนะหุต
วุุฒิชัย ยางเดิม
วัชรินทร์ ชาลี
ชาติ แสงเทศ
สมศักดิ์ อ่อนสมา ผู้รับแทน นางประไพพรรณ อ่อนสมา (ภรรยา)
จำเริญ คณะโต ผู้รับแทน นายภาณุวัฒน์ คณะโต (บุตรชาย)
สุรวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ ผู้รับแทน นายณภู เลาหะกาญจนศิริ


20 สิงหาคม 2559
ทรงฤทธิ์ เพ็งหนู
นันทวัฒน์ จิตตรง
ศุภกรณ์ มีกรณ์
ศิริพงษ์ ศิริรัตน์
ชานนท์ แสนทวีสุข

7 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดชัยภูมิ

สมชาติ ยิ้มศิริ
ชูเกียรติ หนูสลุง
วิฑูรย์ ถาวรหมื่น

26 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามฟุตบอลสโมสรธนาคารกรุงเทพ บางนา กรุงเทพฯ.