Web Analytics
ทำเนียบทีมชาติไทยถ้วยคิงส์คัพ

ทำเนียบนักฟุตบอลทีมชาติไทยชนะเลิศฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ (พ.ศ. 2511-2560)

ชนะเลิศ 6 สมัย

-วรวรรณ ชิตะวณิช

-สมปอง นันทประภาศิลป์

-สุทิน ไชยกิตติ

-อำนาจ เฉลิมชวลิต

ชนะเลิศ 5 สมัย

-เชิดศักดิ์ ชัยบุตร

-ประพันธ์ เปรมศรี

-ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน

ชนะเลิศ 4 สมัย

-เฉลิมวุฒิ สง่าพล

-ชลอ หงษ์ขจร

-วิสูตร วิชายา

ชนะเลิศ 3 สมัย

-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

-จำเริญ คำนิล

-โชคทวี พรหมรัตน์

-ทวีรักษ์ สิทธิพูลทอง

-นิรุจน์ สุระเสียง

-ประทีป ปานขาว

-ประเสริฐ ช้างมูล

-พิพัฒน์ ต้นกันยา

-ไพโรจน์ พ่วงจันทร์

-มาด๊าด ทองท้วม

-สินทวีชัย (โกสินทร์) หทัยรัตนกุล

-สุรัก ไชยกิตติ

ชนะเลิศ 2 สมัย

-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์

-โกวิทย์ ฝอยทอง

-ขวัญชัย เฟื่องประกอบ

-เจษฎา จิตสวัสดิ์

-เจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง

-ไชยวัฒน์ พรหมมัญ

-ณัฐพงษ์ สมณะ

-ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์

-ดาวยศ ดารา

-ดุสิน เฉลิมแสน

-ธชตวัน (ตะวัน) ศรีปาน

-ธนบูรณ์ เกษารัตน์

-ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล

-ธีรเทพ วิโนทัย

-ธีรศิลป์ แดงดา

-ธีราทร บุญมาทัน

-นที ทองสุขแก้ว

-นราศักดิ์ บุญเกลี้ยง

-นิเวส ศิริวงศ์

-บดินทร์ ผาลา

-ปุณณรัตน์ กลิ่นสุคนธ์

-พัฒธนพงศ์ ศรีปราโมช

-พิชิตพงษ์ เฉยฉิว

-พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา

-มงคล ทศไกร

-ศรายุทธ ชัยคำดี

-ศิริศักดิ์ แย้มแสง

-ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน

-สมพงษ์ วัฒนา

-สมพร จรรยาวิสูตร

-สรรวัชญ์ เดชมิตร

-สัจจา ศิริเขตต์

-สุเชาว์ นุชนุ่ม

-สุธี สุขสมกิจ

-สุนทรา กล้าณรงค์

-สุรศักดิ์ ตัณฑดิลก

-สุรี สุขะ

-อดิศร พรหมรักษ์

-อดิศักดิ์ ไกรษร

-อนัน พันแสง

-อภินันท์ ผุลละศิริ

-อรรถพล บุษปาคม

ชนะเลิศ 1 สมัย

-กิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์

-กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ

-กิตติศักดิ์ ระวังป่า

-เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์

-เกรียงไกร เพ็ชรกูล

-เกียรติประวุฒิ ฉายแวว

-โกสินทร์ ดีมาก

-ไกรพล สุนทรพฤกษ์

-จตุพงษ์ ทองสุข

-จักกริช บุญคำ

-จีระศักดิ์ เจริญจันทร์

-จุฑา ติงศภัทิย์

-เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว

-ชนาธิป สรงกระสินธ์

-ชนินทร์ แซ่เอียะ

-ชนินทร์ ปาลศิริ

-ชลิต สัตตบรรณ

-ชัยยง ขำเปี่ยม

-ชัยวัฒน์ สุนทรนนท์

-ชาญชัย สุนทรนนท์

-ชาญชัย กันอริ

-ชายน้อย สงเคราะห์

-ชำนาญ กุลดิษฐ์

-ชุติพนธ์ ทองแท้

-ชูเกียรติ หนูสลุง

-ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์

-ณรงค์ วิเศษศรี

-ณรงค์ชัย วชิรบาล

-ทนงศักดิ์ ประจักกะตา

-ทรงวุฒิ ขันฑทัต

-ทริสตอง โด

-ทวี ทองอ่อน

-ทวีวัฒน์ อัครเสลา

-ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร

-ทิวากร สุขสด

-เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ

-เทิดศักดิ์ ใจมั่น

-ธงชัย อัครพงศ์

-ธนัญชัย บริบาล

-ธนา ชะนะบุตร

-ธนากร กิตติธรรม

-ธนิศร์ อารีสง่ากุล

-ธวัชชัย อ่วมขาว

-นเรศ สุขงาม

-นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม

-นัสตพล มาลาพันธ์

-นาวี สุขยิ่ง

-นิรุตน์ คำสวัสดิ์

-นิวัฒน์ กายเพ็ชร

-นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

-บรรหาร สมประสงค์

-บุญนำ สุขสวัสดิ์

-บุญปลีก หนูน้อย

-บุญพบ ประพฤติ

-ปกเกล้า อนันต์

-ปกาศิต สุวรรณานนท์

-ปฏิภาน เพชรพูล

-ประกิต ดีพร้อม

-ประชุม ชูทอง

-ประพันธ์ ขันโคกกรวด

-ประภาส ฉำรัศมี

-ปรัชญ์ สมัครราษฏร์

-พงศ์ธร เทียบทอง

-หรรษา เหมวิบูลย์

-พัลลภ มะกล่ำทอง

-พิชัย คงศรี

-พิภพ อ่อนโม้

-พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี

-พีรทรรศน์ โพธิ์เรือนดี

-พุทธินันท์ วรรณศรี

-ไพฑูรย์ เทียบมา

-ไพศาล โพธิ์นา

-ไพศาล มีอำพัน

-ฟิลิป โรลเลอร์

-ภักดี โชยะสิทธิ์

-ภานุวัฒน์ ตั้งอนุรักษ์

-ภูเมศร์ อั้งสุวรรณกุล

-มนัส รัตนติสร้อย

-แมน จันทรนาม

-รุ่งเพชร เจริญวงศ์

-วรพรรณ ตุ่นต้น

-วรวุฒิ แดงเสมอ

-วัชรพงษ์ สมจิตต์

-วัฒนา พลายนุ่ม

-วิฑูรย์ กิจมงคลศักดิ์

-วิทยา เลาหกุล

-วิรัช วังจันทร์

-วิลาศ น้อมเจริญ

-วีระ เกิดพุดซา

-วีระยุทธ สวัสดี

-ไวพจน์ มือชัยภูมิ

-ศราวุฒิ มาสุข

-ศักดริน ทองมี

-ศุภฤกษ์ ชีวะบุตร

-เศกสรรค์ ปิตุรัตน์

-ส่งเสริม มาเพิ่ม

-สมชาย ชวยบุญชุม

-สมชาย ทรัพย์เพิ่ม

-สมพิศ สุวรรณพฤกษ์

-สมศักดิ์ คำมณี

-สมาน ดีสันเทียะ

-สราวุธ คำบัว

-สารัช อยู่เย็น

-สิทธิพร ผ่องศรี

-สิริศักดิ์ ขะเดหรี

-สิโรจน์ ฉัตรทอง

-สุขสันต์ คุณสุทธิ์

-สุชิน พันธ์ประภาส

-สุพรรณ ทองสงค์

-สุพล เสนาเพ็ง

-สุเมธ อัครพงศ์

-สุรพล ธรรมสุจริต

-สุรินทร์ เข็มเงิน

-สุริยา ดอมไธสง

-สุรีย์ พันธุ์รักษ์

-หัตธพร สุวรรณ

-อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์

-อนนท์ บุญสุโข

-อนันต์ ทองสุข

-อนุรักษ์ ศรีเกิด

-อภิเชษฐ์ พุฒตาล

-อัมรินทร์ เยาดำ

-อานนท์ สังสระน้อย

-อุดม สุวรรณเลขา

หมายเหตุ บันทึก 27 ก.ค. 2560 โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย