Web Analytics
สรุปรายงาน เดือนมกราคม -ธันวาคม 2560

เดือน มกราคม 2550

ผู้เข้าเยี่ยมชม รวม 469 คน

ผู้ลงนามคำนิยม รวม 120 คน

ผู้กดไลค์แฟนเพจ รวม 4,209 คน

สมทบทุนพิพิธภัณฑ์ รวม 53,760 บาท

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

ผู้เข้าเยี่ยมชม รวม 351คน

ผู้ลงนามคำนิยม รวม 131 คน

ผู้กดไลค์แฟนเพจ รวม 4,211 คน

สมทบทุนพิพิธภัณฑ์ รวม 13,400 บาท

 

เดือน มีนาคม 2560

ผู้เข้าเยี่ยมชม รวม 275 คน

ผู้ลงนามคำนิยม รวม 109 คน

ผู้กดไลค์แฟนเพจ รวม 4,229 คน

สมทบทุนพิพิธภัณฑ์ รวม 41,090 บาท

 

เดือน เมษายน 2560

ผู้เข้าเยี่ยมชม รวม 282 คน

ผู้ลงนามคำนิยม รวม 151 คน

ผู้กดไลค์แฟนเพจ รวม 4,280 คน

สมทบทุนพิพิธภัณฑ์ รวม 15,120 บาท

 

เดือน พฤษภาคม 2560

ผู้เข้าเยี่ยมชม รวม 258 คน

ผู้ลงนามคำนิยม รวม 95 คน

ผู้กดไลค์แฟนเพจ รวม 4,338 คน

สมทบทุนพิพิธภัณฑ์ รวม 14,250 บาท

 

เดือน มิถุนายน 2560

ผู้เข้าเยี่ยมชม รวม 325 คน

ผู้ลงนามคำนิยม รวม 71 คน

ผู้กดไลค์แฟนเพจ รวม 4,43 คน

สมทบทุนพิพิธภัณฑ์ รวม 17,060 บาท